คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 1. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน

 2. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

 1. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

 1. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

 2. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4. การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

 5. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ

 6. การขอใช้ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 7. การขอใช้ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 8. การขอใช้สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น

 9. การขอใช้หอพักสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น

 10. การขอใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 11. การขอใช้ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 12. การขอใช้โต๊ะโฟเมก้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 13. การขอใช้เก้าอี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 14. การขอใช้สนามกีฬาฟุตบอล 1

 15. การขอใช้สนามกีฬาฟุตบอล  2

 16. การขอใช้สนามแบดมินตัน

 17. การขอใช้สนามเทนนิส (1) – (3)

 18. การขอใช้สนามเปตอง

 19. การขอใช้สนามยิงธนู

 20. การขอใช้อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก  (ในเขตมหาวิทยาลัยแพร่)

 21. การขอใช้โรงยิมส์ 1,000  ที่นั่ง

 22. การขอใช้ลานแอโรบิค

 23. การขอใช้สระว่ายน้ำ  50  เมตร

 24. การขอใช้ศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ  ฟิสเนสเซ็นเตอร์

 25. การขอใช้พื้นที่ในสนามกีฬาฯ สำหรับผู้ประกอบการค้าขาย

 26. การขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่

 27. การขอใช้พื้นที่ในสนามกีฬา สำหรับร้านค้าจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ  เช่น  OTOP งานประเพณีต่างๆ

 1. การขอใช้อาคาร  OTOP  ถ้ำผานางคอย

 2. การขอใช้ห้องสุขา  ถ้ำผานางคอย

 3. การขอใช้รถยนต์โดยสารปรับอากาศ  (รถบัส)