ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

         

การดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. แพร่