เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ เชื่อมกับ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง พร 51009/880

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2qSC1K6