เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) พร 51009/876

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2QbBnlB