เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/864

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/32utgmZ