เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอสอง พร 51009/859

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2WPHa1A