เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย พร ถ 1-0031 บ้านนาแหลม - บ้านถิ่น (บ้านนาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกวาว - บ้านปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/849

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/36CI31V