เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ AED Automatic External Difibrillator พร้อมติดตั้งเครื่อง (AED) จำนวน 6 เครื่อง พร 51009/840

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2JyqoyG