เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องรับแจ้งเหตุและั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/635

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/331pl2p