เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 รุ่น พร 51009/613

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/333r87d