อบจ.แพร่ คว้า อปท.ระดับ AA ด้วยคะแนน 96.03 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้
โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและจัดงานแถลงข่าวให้แก่สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการในพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั่วประเทศ รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้ดีมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2VSs5Md