ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่