ตราสัญลักษณ์

 

หยดน้ำบนใบไม้

หยดน้ำแห่งปัญญา
การนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ

 

ตราสัญลักษณ์หน่วยงานต่างๆ

การจัดทำข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน