วิสัยทัศน์

       การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบมีส่วนร่วมสมดุลย์และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภายในจังหวัดแพร่

 2. เพื่อจัดทำข้อมูลกลางที่รวบรวมจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน  และเอกชน

 3. เพื่อให้มีการทำงานเชิงบูรณาการภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ ภาคประชาสังคมให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล  และตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 4. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

 5. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ

 6. เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำป่าไหลหลาก

 7. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

 8. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเครือข่ายลุ่มน้ำ สร้างจิตสำนึกและความเข้าใจ ตระหนักและรู้จักรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

 9. เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ โดยยึดความเหมาะสมของพื้นที่เป็นเกณฑ์ในการบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานหลักด้านแหล่งข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับ หน่วยงานอื่น

พันธกิจ

 1. ศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

 2. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน

 3. จัดทำแผน และส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 1. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดแพร่แบบมีส่วนร่วม

 2. การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน