กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

                             (๑)  งานกำกับดูแลสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

                             (๒)  งานกำกับดูแลการใช้ห้องประชุม, อาคารอเนกประสงค์ และหอพักสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

                             (๓)  งานพัฒนาและบำรุงอาคารสถานที่ของสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น

                             (๔)  งานติดต่อประสานงานวิทยากรในการจัดฝึกอบรม

                             (๕)  งานกำกับดูแลฝึกอบรมด้านวิชาการ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของ     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่  ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ และ ๔ จังหวัดภาคอีสาน

                             (๖)  งานกำกับดูแลจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติ ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                             (๗)  งานกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

                             (๘)  งานกำกับดูแลการสังคมสงเคราะห์และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส

                             (๙)  งานกำกับดูแลการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม และชุมชน

                             (๑๐) งานกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดยชุมชน

                             (๑๑) งานกำกับดูแลการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น ด้านการประกอบอาชีพ

                             (๑๒) งานกำกับดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมงบประมาณของฝ่าย 

                             (๑๓) งานตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน       

                             (๑๔) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพชุมชน

                             (๑)  งานกำกับดูแลห้องสมุดของเล่นเด็ก

                             (๒)  รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.๑)

                             (๓)  งานจัดทำแผนและข้อบัญญัติของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๔)  งานดูแลด้านการเงิน , งบประมาณของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๕)  งานการแพทย์ฉุกเฉินและงาน สป.สช.

                             (๖)  งานส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

                             (๗)  งานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

                             (๘)  งานกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายและของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๙)  งานจัดหาครุภัณฑ์และควบคุมครุภัณฑ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๑๐)  งานการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๑๑) งานจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือนของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๑๒) งานจัดทำคำสั่งเวรของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๑๓) งานจัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ลูกจ้างและพนักงานจ้าง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๑๔) งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์

                             (๑๕) งานจัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์

                             (๑๖) งานรวบรวมสำเนาโครงการต่าง ๆ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๑๗) งานด้านธุรการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๑๘) งานโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น / กลุ่มองค์กร

                             (๑๙) งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๒๐) งานประชาสัมพันธ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๒๑) งานการใช้รถยนต์ และการเบิกน้ำมันของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๒๒)  งานจัดทำฎีกา เงินยืมทดรองราชการ ส่งใช้เงินยืม ของฝ่ายส่งเสริมศักยภาพชุมชน

                             (๒๓) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าน้ำดื่ม

                             (๒๔) งานแผนการจัดหาพัสดุของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๒๕) งานรายงานเกี่ยวกับงบประมาณของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                             (๒๖) งานรวบรวมผลงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

                             (๒๗) งานโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

                             (๒๘) งานตามนโยบายผู้บริหาร

                             (๒๙) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

                             (๑)  งานพัฒนาศักยภาพองค์กรประชาชน เช่น ตำรวจบ้าน, อปพร. ,ผู้นำท้องถิ่น ,กรรมการหมู่บ้าน ,เด็ก ,เยาวชน ,ผู้สูงอายุ

                             (๒)  งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ลานวัฒนธรรม  ถนนสายวัฒนธรรม

                             (๓)  งานกำกับดูแลพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง”

                             (๔)  งานกำกับดูแลหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและ OTOP

                             (๕)  งานกำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้ประตูชัย

                             (๖)  งานติดตามและประเมินผลโครงการ

                             (๗)  งานตรวจสอบภายใน

                             (๘)  งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             (๙)  งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยกิจกรรม ๕

                             (๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย