โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้

          1.1 ฝ่ายวิชาการ

                   - การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

                   - การวางแผนงานด้านวิชาการ

                   - การวางแผนงานด้านวิชาการ

                   - การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                   - การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                   - การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

                   - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

                   - การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

                   - การนิเทศการศึกษา

                   - การแนะแนว

                   - การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

                   - การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

                   - การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

                   - การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

                   - สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                   - การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

                   - การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

                   - การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

           1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

                   - การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ

                   - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน

                   - จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน

                   - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                   - การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด

                   - การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                   - การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                   - การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

                   - การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

                   - การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

                   - การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

                   - การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

                   - การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                   - การวางแผนพัสดุ

                   - การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ     

                   - การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

                   - การจัดหาพัสดุ

                    - การควบคุม บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

                   - การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

                   - การเบิกเงินจากคลัง

                   - การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

                   - การนำเงินส่งคลัง

                   - การจัดทำบัญชีการเงิน

                   - การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน

                   - การจัดทำหรือจัดทำแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน

           1.3 ฝ่ายบุคลากรและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

                   - การวางแผนอัตรากำลัง

                   - การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                   - การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

                   - การลาทุกประเภท

                   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                   - การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

                   - การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

                   - การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

                   - การออกจากราชการ

                   - การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

                   - การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   - การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

                   - การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                   - การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต

                   - การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

           1.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                   - การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

                   - การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

                   - งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

                   - การจัดระบบงานบริหารและพัฒนาองค์กร

                    - การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

                   - งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                   - การประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย

                   - การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

                   - การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

                   - งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

                   - การรายงานผลการปฏิบัติงาน

                    1.4.1 ฝ่ายงานกิจการนักเรียน

                   - การรับนักเรียน

                   - การเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน

                   - งานข้อมูล สถิตินักเรียน

                   - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

                   - งานส่งเสริมความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

                   - การบริการอาหารกลางวัน

                   - การบริการแนะแนว

                   - การบริการห้องสมุด

                   - การบริการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

                   - การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

                   - การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

                   - การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน

                   - การจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

                    1.4.2 ฝ่ายงานอาคารสถานที่

                   - การวางแผนด้านอาคารสถานที่

                   - การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล

                   - การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

                   - การใช้อาคารสถานที่

                   - การจัดสถานที่บริการนักเรียน

                    1.4.3 ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน

                   - การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                   - การร่วมกิจกรรมของชุมชน

                   - การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

                   - การให้บริการแก่ชุมชน

                   - การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน

                   - การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                    1.4.4 งานธุรการ

                   - งานสารบรรณ

                   - งานธุรการทั่วไป

                   - งานให้บริการ