หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้

          (1)  งานตรวจสอบเอกสารการจ่ายทุกประเภทหลังการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ

          (2)  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

          (3)  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก อบจ.

          (4)  งานตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.

          (5)  งานตรวจสอบพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อบจ.

          (6)  งานตรวจสอบทรัพย์สินของ อบจ. และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.

          (7)  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี

          (8)  งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมสะสม การส่งใช้เงินยืม

          (9)  งานตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

(         (10)  งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ งานการเงิน การพัสดุ

          (11)  งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด อบจ.

          (12)  งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ทางบัญชี การลงบัญชีสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

          (13)  ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

          (14)  งานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยงานในสังกัด อบจ.

          (15)  งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา และการถอนหลักประกันสัญญา

          (16)  งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ