สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                - งานธุรการ งานสารบรรณกลาง
                - งานรัฐพิธีต่างๆ
                - งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
                - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.
                - งานต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลต่างๆ
                - งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหาร
                - งานจัดระบบงานในหน่วยงาน
                - งานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยกิจกรรมฯ
                - งานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด
                - งานการขอใช้อาคารสถานที่ห้องประชุมในความรับผิดชอบ
                - งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - งานเลขานุการคณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหารงาน อบจ.
                - งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะผู้บริหาร
                - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนที่ร้องขอ
                - งานจัดการประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร
                - งานขออนุมัติเดินทางไปราชการคณะผู้บริหาร
                - งานสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการคณะผู้บริหาร
                - งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร
                - งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์คณะผู้บริหาร
                - งานปฏิทินตารางนัดหมายผู้บริหาร
                - งานตรวจสอบกลั่นกรองแฟ้มเสนองานก่อนนำเสนอผู้บริหาร
                - งานการบริการขอใช้รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
                - งานขอใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
                - งานคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายงาน คณะผู้บริหาร
                - งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์

                - งานกิจการพาณิชย์
                - งานบริการและดูแลสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                - งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
                - งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                - งานประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวของ อบจ.
                - งานสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์
                - งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
                - งานบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
                - งานฎีกาจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ สำนักปลัด
                - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด
                - งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                - งานฎีกาเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ
                - งานรายงานเงินสำรองจ่ายจากงบกลาง
                - งานลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการ
                - งานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                - งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการงานนโยบาย อบจ.
                - งานศึกษาวิเคราะห์ วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.
                - งานรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์งานประชาสัมพันธ์
                - งานวางแผนแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                - งานพิจารณาวางแผนหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
                - งานออกแบบ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
                - งานประสานเพื่อการประชาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนต่างๆ
                - งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการประชาสัมพันธ์
                - .งานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.
                - งานบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
                - งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ อบจ.
                - งานจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศองค์การ
                - งานรายงานผลกิจกรรมของ อบจ.
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย