กองช่าง

ภารกิจของส่วนราชการมี ดังนี้

1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

    - งานสำรวจออกแบบโครงการ

    - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม

    - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

    - งานออกแบบและเขียนแบบ

    - งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตามภารกิจ อบจ

    - งานการผังเมืองรวม

    - งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม

    - งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง

    - งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิค ในการสำรวจและออกแบบเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ

    - งานสำรวจและออกแบบประมาณการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้าง บูรณะบำรุงซ่อมแซม

    - งานทดสอบและวิเคราะห์ในห้องทดลอง

    - งานเจาะสำรวจและทดสอบในภาคสนาม

    - ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

    - บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - รายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

    - งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี

    - งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมอาคารตามกฎหมาย

    - งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

    - งานควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ

    - งานรวบรวมจัดทำทะเบียนโครงการ/รายงานผลการปฏิบัติงาน

    - งานปรับปรุงและบำรุงรักษา อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้างในสังกัด อบจ.แพร่

    - งานฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

    - งานการถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐาน

    - งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

    - งานรวบรวมข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายงานซ่อม บำรุงผิวจราจร

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายเครื่องจักรกล

    - งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี

    - งานบริหารจัดการเครื่องจักรกลต่างๆ

    - งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และยานพาหนะ

    - งานแผนงานและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

    - งานแผนงานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง

    - งานสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคและเครื่องจักรกล แก่หน่วยงานท้องถิ่น

    - งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลภาคสนาม

    - งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุง และสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

    - งานปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ยานยนต์

    - งานช่างกลประจำโครงการ

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

    - งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

    - งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

    - งานบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม

    - งานอนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    - งานจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    - งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    - งานเสริมสร้างการป้องกันเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

    - งานจัดทำงบประมาณอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง

    - งานฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

    - งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ

    - งานฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

    - งานจัดทำข้อมูลลุ่มน้ำหลักของจังหวัด

    - งานจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ และแหล่างน้ำใหม่เพิ่มเติมในแผนแม่บท

    - งานจัดทำข้อมูลสภาพปัญหาด้านอุทกภัย ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำและแนวทางการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

    - งานข้อมูลอ่านเก็บน้ำ ข้อมูลฝายทำนบดิน รายละเอียดโครงการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

    - งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ในสังกัด อบจ.แพร่

    - งานจัดทำแผนที่ลุ่มน้ำ 17 สาขาหลักของลุ่มน้ำยม

    - งานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด

    - งานสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย โคลนถล่ม

    - งานรายงานความคืบหน้าของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

    - งานติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

    - งานจัดทำข้อมูลเตือนภัย กรณีฝนตกหลัก ภัยแล้ง

    - งานจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บูรณาการน้ำจังหวัด

    - งานจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ แผนที่แหล่งน้ำ

    - งานรวบรวมเอกสาร และบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ

    - งานการจัดเตรียมสถานที่ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีต่างๆ

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย