กองคลัง

ภารกิจของส่วนราชการมี ดังนี้

1. ฝ่ายการเงิน

    - งานเบิกจ่ายเงิน รับเงิน นำส่งเงิน เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนเงิน

    - งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

    - งานขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

    - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

    - งานจัดทำเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท

    - งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรองการหักภาษี

    - งานขออนุมัติและเปลี่ยนแปลงลายมือผู้มีสิทธิถอนเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง

    - งานขออนุมัติเบิกตัดปี เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

    - งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

    - งานจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ และเงินอุดหนุนทุกประเภท

    - งานเงินสะสมกองทุกประกันสังคม

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการบัญชี

    - งานจัดทำงบฐานะทางการเงิน และจัดทำบัญชีทุกประเภท

    - งานเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

    - งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่ายทุกประเภท

    - งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

    - งานตรวจสอบงบการเงินต่างๆ ตามข้อทักท้วงและเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

    - งานรวบรวมสถิติรายได้ รายจ่ายประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ

    - งานการตรวจสอบบัญชี

    - งานตรวจสอบและนำส่งเงินกู้ กสอ.

    - งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภท

    - งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

    - งานเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

    - งานใบผ่านรายการบัญชีและปรับปรุงบัญชี

    - งานสำรวจข้อมูลจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)

    - งานควบคุม ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผน 3 ปี) ลงระบบ e-plan (ครั้ง)

    - งานควบคุมการจัดทำบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ตามฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

    - งานควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิและครอบครัว จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

    - งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของ อบจ.

    - งานกำหนดหลักเกณฑ์และข้อบัญญัติในการจัดเก็บภาษีของ อบจ.

    - งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ อบจ.

    - งานแจ้งเตือนและดำเนินคดีผู้ค้างภาษี และค่าธรรมประเภทต่างๆ ของ อบจ.

    - งานโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ

    - งานธุรการ งานสารบรรณหน่วยงาน

    - งานทะเบียนคุมรายได้ของ อบจ. ทุกประเภท

    - งานแผนเบิกจ่ายเงินบุคลากรถ่ายโอน

    - งานค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน และจัดหารายได้ที่ อบจ. ต้องจัดเก็บตามข้อบัญญัติ ของ อบจ.

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย