กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

               กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจ อํานาจหน้าที่ โครงสร้างบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ผ่านมา กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ๓ ปี (ปีงบประมาณ 2562) ออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
             ๑. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
             ๒. ฝ่ายการประชุม

อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

             ๑. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                  ๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ
                  ๑.๒ งานจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๑.๓ งานสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๑.๔ งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุในส่วนราชการ
                  ๑.๕ งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
                  ๑.๖ งานค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๑.๗ งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๑.๘ งานการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติภายในส่วนราชการ
                  ๑.๙ งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
                  ๑.๑๐ งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี
                  ๑.๑๑ งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                  ๑.๑๒ งานบันทึกฐานข้อมูลงบประมาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์
                  ๑.๑๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                  ๑.๑๔ งานรายงานแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส
                  ๑.๑๕ งานการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
                  ๑.๑๖ งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน
                  ๑.๑๗ งานเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการอําเภอยิ้ม
                  ๑.๑๘ งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต
                  ๑.๑๙ งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
                  ๑.๒๐ งานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๑.๒๑ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
                  ๑.๒๒ งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
                  ๑.๒๓ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
                  ๑.๒๔ งานธุรการ งานสารบรรณของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๑.๒๕ งานควบคุม ตรวจสอบทะเบียนวันลาของข้าราชการ พนักงานจ้าง กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                  ๑.๒๖ งานการประเมินกิจกรรม ๕ ส. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๑.๒๗ งานการจัดทํารายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน
                  ๑.๒๘ งานการจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานประเพณีต่างๆ
                  ๑.๒๙ งานขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
                  ๑.๓๐ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

             ๒. ฝ่ายการประชุม
                  ๒.๑ งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๒ งานการประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ชุดต่างๆ
                  ๒.๓ งานระเบียบ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๔ งานระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
                  ๒.๕ งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๖ งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด
                  ๒.๗ งานประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๘ งานประสานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๙ งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๑๐ งานมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๑๑ งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๑๒ งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๑๓ งานการใช้รถยนต์ของส่วนราชการ
                  ๒.๑๔ งานหนังสือรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๑๕ งานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สินของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๑๖ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
                  ๒.๑๗ งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
                  ๒.๑๘ งานธุรการ งานสารบรรณของสํานักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                  ๒.๑๙ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                  ๒.๒๐ งานการทําลายเอกสาร
                  ๒.๒๑ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คำสั่งการแบ่งงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด