กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          - งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - งานพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - งานสำรวจเด็กที่อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

          - งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

          - งานจัดทำรายการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

          - งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.

          - งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ อบจ.

          - งานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา

          - งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

          - งานนิเทศศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

          - งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

          - งานประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

          - งานวิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

          - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - งานสนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด

          - งานสนับสนุนโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ

          - งานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

          - งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - งานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดสถานศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 1.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          - งานจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

          - งานส่งเสริมการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

          - งานส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน

          - งานการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

          - งานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

          - งานส่งเสริมเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน

          - งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ

          - งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม

          - งานกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

          - งานรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

          - งานบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ

          - งานส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

          - งานบริหารงานธุรการ งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี

          - งานส่งเสริมการออกกำลังกาย

          - งานกีฬาและนันทนาการ งานจัดการแข่งขันกีฬา

          - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา

          - งานส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา

          - งานจัดกิจกรรมนันทนาการ เด็กและเยาวชน

          - งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ลูกเสือชาวบ้าน

          - งานดูแล รักษาความสะอาดสถานที่ และสวนสาธารณะในสังกัด อบจ.แพร่

          - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่และสวนสาธารณะ ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

          - งานควบคุมและบริการขอใช้สถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

          - งานบริการสระว่ายน้ำ ซ่อมแซมบำรุงสระว่ายน้ำ

          - งานเพาะกล้าไม้ และขยายพันธุ์กล้าไม้

          - งานควบคุมและบริการขอใช้อุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และฟิตเนส

          - งานบำรุง รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์การออกกำลังกายทุกประเภท

          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย