ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 • โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/119 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1sCHOKAO_vJKRu0uZWwE1EWfwLYwCOUU4

 • โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา พร 51009/200 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1YdfASYu9VmdyKkodIhDW8O_uUkMJqkCQ

 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถหัวลากเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน พร 51009/206 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1TrrnWCmGpXagByxTQZuHe-dnXS2cAahm

 • โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/309 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1UNIYJ5lv35jSjDjPE1rQEjWtfalWq_ww

 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/317 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1YmuYF4_PmBgx3tZn5lWKRTDl1BWxNoia

 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น กับตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร 51009/336 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ym6VcpzOw-d06Mj2y1UW-oCbLRc-6Qif

 • โครงการก่อสร้างอาคารเกียรติยศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จำนวน 1 หลัง พร 51009/337 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1pum7-MGNEfbnOimU_-9cC-ct2uTw5Vf7

 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งป่าแต้ว หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนสายสวรรค์นิเวศน์ - แม่ยม เขตติดต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/341 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=151PrT_oEAtvvx_jff1Hu8qo7vVtli9Lt

 • โครงการจ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ 1-0002 บ้านทุ่งน้าว - บ้านแดงใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/398 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=12FLwMKJzCQPAQkZUMbJLjt9BRG3CcTUk

 • โครงการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมรางระบายน้ำถนนสาย พร ถ.1-0031 บ้านนาแหลม - บ้านถิ่น จำนวน 4 ช่วง พร 51009/400 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1VK471yNAgoaEOrt53Yh0CmOQPSoIGI1O

 • โครงการจ้างขุดลอกลำห้วยศาลาขึดพร้อมทำรางระบายน้ำ คสล. บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/416 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=15OZEztLSakbjAntQwgquFY28zcUzfQcQ

 • โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนาดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 21 ตัน กำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร 51009/426 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ZIWVuHrfNgUYhTZV3qm9gjYj93W8cwue

 • โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด พร 51009/431 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1610bf2CZaRoOjx9knCLpohWzmhBLQUgB

 • โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม - บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/440 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1t_g9_qP9Vc2un871hoxwRYsMK-rQiSYY

 • โครงการจ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ.1-0036 บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/441 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1P3Q7Tz5VwdqklUkfE1OYhZ3bw6ZYEijQ

 • โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 37 สายทาง สาย พร ถ.1-0030 บ้านทุ่งอ่วน - บ้านกวาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/826 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1BB6L-kUmniSoS6Cmf32yc-G8ludyUYqt