เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปรับปรุงของเล่นเด็ก อุปกรณ์ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ออกกำลังกาย ม้านั่ง รั้วรอบสวนสาธารณะ ห้องสุขา ศาลา เวทีเต้นแอโรบิค พร 51009/534

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Xo547X