เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย พร ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม - บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/519

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2KIfRmJ