เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนน สาย พร ถ.1-0031 บ้านนาแหลง - บ้านถิ่น (บ้านนาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกวาว - บ้านปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/482

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XdDvgG