เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0044 บ้านป่าไผ่ - บ้านสลก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/476

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2ZnOwcN