เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย พร.ถ.1-0027 บ้านไผ่ล้อม - บ้านสวรรค์นิเวศน์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/475

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XG49vw