เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สาย พร.ถ.1-0046 บ้านวังแฟน - บ้านแม่แปง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/432

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2K3cUN3