โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้

          1.1 ฝ่ายวิชาการ

                   - งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                   - งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                   - งานแนะแนว

                   - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

                   - งานสอนเสริมนอกเวลาราชการ

                   - งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

                   - งานรับนักเรียน

                   - ค่ายวิชาการ

                   - โครงการโครงงานนักเรียน

                   - งานสวนพฤกษศาสตร์นักเรียน

                   - งานธุรการวิชาการ

                   - งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                   - งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

                   - งานพัฒนาและจัดการแหล่งเรียนรู้

                   - งานสำเนาเอกสาร

                   - งานคลังข้อสอบ

                   - งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

                   - งานนิเทศการศึกษา

                   - งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                   - งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

                   - งานนายทะเบียนและประเมินผล

           1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

                   - วางฎีกาเบิก-จ่าย

                   - รายงานการเบิก – จ่าย

                   - จัดทำบัญชีทะเบียนคุมเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท

                   - วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

                   - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานพัสดุ

                   - สำรวจความต้องการดำเนินการจัดหา จัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ์

                   - จำหน่ายจัดซื้อ – จัดจ้าง

                   - ตรวจสอบรายงานพัสดุ

                   - ควบคุมดูแลขึ้นทะเบียนพัสดุ การรื้อถอนประวัติของอาคารสถานที่

                   - ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกประการ

                   - ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

                   - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

                   - จัดทำระเบียบสวัสดิการโรงเรียน

                   - จัดสวัสดิการออมทรัพย์แก่บุคลากรในโรงเรียน

                   - ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา

                   - จัดทำเอกสารให้เป็นระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

           1.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

                   - งานวางแผนอัตรากำลังและบุคคลและการกำหนดตำแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน

                   - งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการงานวินัยและรักษาวินัย/การออกจากราชการ

                   - งานการมาปฏิบัติราชการและการลา

                   - งานเวรประจำวันและการรักษาทรัพย์สินทางราชการ

                   - งานทะเบียนและสถิติ/งานธุรการฝ่าย

                   - งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

          1.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                   - ธุรการฝ่าย

                   - งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

                   - งานบริการสาธารณะ

                   - งานยานพาหนะ

                   - หน่วยรักษาเวรยามความปลอดภัยการเข้า – ออก ภายในโรงเรียน  

                   - กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน/งานประชาสัมพันธ์

                   - กลุ่มโครงการพิเศษ

                   - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

           1.5 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

                   - งานธุรการฝ่าย

                   - งานระบบดูแลนักเรียน/ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส

                   - งานป้องกันยาเสพติด

                   - งานคุณธรรม จริยธรรม

                   - งานส่งเสริมความประพฤติ (งานปกครอง สารวัตรนักเรียน)

                   - งานกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักเรียน

                   - งานกิจกรรมกีฬา

                   - งานกิจกรรมลูกเสือ

                   - งานกิจกรรมยุวกาชาด

                   - งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

                   - งานกิจกรรมชุมนุม

                   - งานกิจกรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน)

                   - งานข้อมูลสถิตินักเรียน

                   - งานหอพัก

                   - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย/งานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

                   - งานส่งเสริมนักเรียนด้อยโอกาส/ทุนการศึกษา